Opći uvjeti nabave i isporuke tvrtke Durocool d.o.o.

 1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA NABAVE I ISPORUKE

Ovi Opći uvjeti nabave primjenjuju se za narudžbe i ugovore trgovačkog društva Durocool d.o.o. Široki put 119B, Vukovar, OIB: 08297468577 (u daljnjem tekstu: DC, Durocool, mi) za nabavu roba, usluga i pružanje usluga; Dobavljačima i Kupcima.

Opći uvjeti nabave DC-a (dalje u tekstu: Opći uvjeti), primjenjuju se u narudžbama i ugovorima koje DC sklapa s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Dobavljač/Kupac), osim ako postupak i uvjeti nabave nisu drugačije uređeni posebnim propisima koji se primjenjuju na nabavu/isporuku određenih vrsta roba i usluga.

Prihvaćanjem narudžbe, računa, ili potpisom ugovora, ovi Opći uvjeti postaju njezin sastavni dio i primjenjuju se na odnose između DC-a i Dobavljača/Kupca i smatra se kako je Dobavljač/Kupac preuzeo Opće uvijete s web stranice www.durocool.hr  https://durocool.hr/cijenik-i-politika-nadoknade-vrijednosti/

Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta u suprotnosti s odredbama iz narudžbe ili ugovora i njegovih dodataka, primjenjivat će se odredbe narudžbe ili ugovora i njegovih dodataka, odnosno Opći uvjeta DC-a.

 1. PONUDA

Sve ponude koje Dobavljač sastavi i dostavi DC-u za nabavu robe ili usluga smatraju se besplatnima i nisu obvezujuće za DC. Sve ponude koje DC sastavi i dostavi kupcu nisu obvezujuće za nabavu robe ili usluga smatraju se besplatnim i nisu obvezujuće za kupca.

 1. NARUDŽBE

Za DC su važeće i pravno obvezujuće samo narudžbe napisane na službenim obrascima DC-a i ovlašteno potpisane. Izmjene i dopune narudžbe kao i usmeni dogovori pravno su obvezujući za DC samo ako ih je DC kao naručitelj pisanim putem potvrdio.

Dobavljač može narudžbu, u cijelosti ili djelomično, prenijeti trećima. Dobavljač odgovara u svakom slučaju za isporuke i usluge svojih pod ugovaratelja ili pod isporučitelja, kao i za pridržavanje DC-ovih uvjeta narudžbe od strane svojih pod ugovaratelja i isporučitelja.

Za kupca robe DC-a su važeće i obvezujuće samo narudžbe napisane na službenim obrascima DC-a i ovlašteno potpisane.

Izmjene i dopune narudžbe kao i usmeni dogovori pravno su obvezujući za DC samo ako ih je DC kao isporučitelj pisanim putem potvrdio.

DC može narudžbu, u cijelosti ili djelomično, prenijeti trećima. DC odgovara u svakom slučaju za isporuke i usluge svojih pod ugovaratelja ili pod isporučitelja, kao i za pridržavanje DC-ovih uvjeta narudžbe od strane svojih pod ugovaratelja i isporučitelja.

Na sve narudžbe primjenjuje se isključivo hrvatsko pravo, niže navedeni Opći uvjeti i u određenim slučajevima posebni uvjeti navedeni na prednjoj strani narudžbenice ili ugovoru, koji imaju prednost pred Općim uvjetima. Opći uvjeti derogiraju odredbe s dokumenta dobavljača pa se te odredbe neće moći navoditi protiv DC u slučaju bilo kakvog spora ili nagodbe.

Narudžba i njezine izmjene vrijede samo ako su napisane, potpisane i ovjerene na tiskanom dokumentu DC.

Potvrdom narudžbe priznaje se samo priložena kopija narudžbenice ako su potpisane od strane ovlaštenih osoba za zastupanje i potpisivanje narudžbenice od strane DC. U slučaju da Dobavljač ne vrati supotpisanu kopiju narudžbenice u roku od 8 dana, narudžbenica će se smatrati nevažećom. Isporuka robe ili izvršenje usluge prema takvoj narudžbenici, bez prethodnog povrata potvrde narudžbe, smatra se prešutnim prihvaćanjem svih uvjeta DC. Isto važi i za promjene na narudžbenici ako se odnose na predmet narudžbenice.

Kupac je dužan sam voditi računa o naručivanju robe prema rasporedu i ugovoru/sporazumu koji je potpisao s DC radi korištenja opreme u najmu i minimalnoj obvezi mjesečnog najma odnosno minimalnoj količini robe koju mora naručiti kako bi opravdao korištenje opreme/ambalaže u najmu. Svako postupanje od strane kupca protivno ugovoru/sporazumu može se tražiti naknada štete, najma za mjesec u kojemu kupac nije koristio minimalno propisanu količinu vode, ili druge robe na osnovu koje je dobio najam uređaja/ambalaže. Kupac za korištenje aparata za vodu, dispenzera, ili bilo kojeg drugog uređaja u najmu odnosno dobivenog od strane DC reversom na korištenje mora mjesečno uzimati minimalnu količinu vode 18,9L kako je propisano na stranicama firme, bez obzira na prethodni mjesec ili kumulativni zbir uzete vode/boca od 18,9L. U protivnome mora platiti najam/naknadu štete za mjesec u kojemu nije uzeta minimalna količina vode/boca od 18.9L, u iznosu ne manjem od najmanjeg paketa vode ili kako je propisano ugovorom prema važećem cjeniku na web stranici https://durocool.hr/cijenik-i-politika-nadoknade-vrijednosti/ .  

Bez obzira na ugovor/sporazum cijena je definirana ovim Općim Uvjetima. DC zadržava pravo nakon jednog mjeseca u kojemu kupac nije uzeo minimalne količine vode napraviti raskid ugovora/sporazuma i tražiti povrat opreme na svoju adresu/poslovnicu koju je dao na korištenje kupcu uz naknadu kako je gore navedeno, bez isporuke vode za plaćenu naknadu štete, najam.  

 1. CIJENA

Cijene s narudžbenice su fiksne bez ikakve mogućnosti za izmjenu. One uključuju sve troškove transporta, ambalaže i osiguranja sve do mjesta dostave ako nije drugačije navedeno. Povrat ambalaže ide na teret kupca. Cijene prema kupcu su konačne i ne mogu se mijenjati bez pristanka obadvije strane u poslu. DC zadržava pravo zaračunati naknadu za ne vraćenu ambalažu prema Važećem cjeniku objavljenom na web stranici ili ako ne postoji na istoj prema poslovnim knjigama kako je određeno, te izvijestiti o istome kupca/ili korisnika usluge(a).

DC zadržava pravo zaračunati „najam opreme“ koju daje na korištenje kupcu, ako isti kupac ne uzima na mjesečnoj osnovi minimum propisane količine robe za koju duži opremu. U takvom slučaju DC zadržava pravo zaračunati prema važećem cjeniku „najam opreme“ kako piše u ugovoru ili na web stranici firme https://durocool.hr/cijenik-i-politika-nadoknade-vrijednosti/ .            

 1. PLAĆANJE

Plaćanje će se izvršiti prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u roku navedenom u narudžbenici, a koji počinje teći od datuma primitka računa u DC bez obzira na datum primitka robe osim ako se na prednjoj strani Narudžbenice ili ugovoru ne navedu drugi uvjeti.

U slučaju narudžbe poljoprivrednog i/ili prehrambenog proizvoda plaćanje će se izvršiti u skladu sa Zakonom o zabrani ne poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i u roku navedenom u narudžbenici, a koji rok počinje teći od dana primitka robe koja je predmet isporuke po narudžbenici, odnosno od datuma zaprimanja računa u slučaju kada su računi zaprimljeni nakon isporuke robe.

Kao datum plaćanja vrijedi dan kada DC preda nalog za plaćanje svojoj financijskoj ili bankarskoj instituciji. U slučaju djelomične ili neodgovarajuće isporuke i ukoliko podaci u računu ne odgovaraju onima iz narudžbenice, rok plaćanja se odgađa do potpunog izvršenja narudžbe, odnosno do dana primitka ispravka računa. Računi se šalju isključivo na adresu sjedišta Durocool d.o.o., Široki put 119B, Vukovar 32000, i moraju biti sadržajno ispravni sukladno zakonu i računovodstvenoj praksi.

Dobavljač ne može prenijeti narudžbenicu kao ni pojedina prava ili obveze na treća lica bez izričite pismene suglasnosti Durocool d.o.o.

Sva dugovanja Durocool d.o.o. ne mogu se prenijeti na treća lica bez izričite pismene suglasnosti, ili agencijama; ili drugima koji se bave u i za ime trećih lica naplatom; bez izričitog pismenog pristanka od strane Durocool d.o.o.

Prihvaćanjem narudžbenice, računa ili nekog drugog dokumenta od strane Durocool d.o.o. dobavljač pristaje na opće uvjete koje sam preuzima putem web stranice www.durocool.hr .  

 1. ISPORUKA I PREUZIMANJE

Svaka isporuka treba biti popraćena dostavnicom-otpremnicom-računom  u kojoj su navedene vrsta i osobine robe, količina, cijena i broj narudžbenice. Ovi podaci trebaju odgovarati podacima na računu. Preuzimanje se obavlja isključivo u Durocool d.o.o., a mjerodavna je jedino njezina kontrola, osim ako nije drugačije prethodno ugovoreno/dogovoreno i navedeno na prednjoj strani narudžbenice. Ukoliko račun za isporuku robe ili usluge svojim opisom, kvalitetom, kvantitetom ili cijenom ne odgovara podacima iz narudžbenice, isti će biti vraćen Dobavljaču na ispravak. Prihvaćanje računa se odgađa do konačnog usuglašavanja.

Rokovi isporuke se moraju strogo poštivati, u suprotnom Durocool d.o.o., ima pravo, bez prethodne opomene ili obavijesti, sniziti cijenu za 1% za svaki tjedan zakašnjenja bez ograničenja ili raskinuti ugovorene kupnje i tražiti naknadu uzrokovane štete.

Kupac/korisnik usluga Durocool d.o.o. potpisom službenog dokumenta preuzima svu odgovornost na sebe u vezi preuzete robe, usluga, te naknadne reklamacije se ne uvažavaju za oštećenu robu samo ako nije utvrđeno da kupac/korisnik niti Durocool d.o.o. nisu mogli znati kako je roba oštećena prije isporuke, te početkom korištenja greška, funkcionalnost ili bilo koja druga pogreška upakirane robe ili uređaja pojavila se naknadno (boca pušta vodu, aparat za vodu ne grije ili ne hladi).

Preuzeta roba za koju se izdaje dokument REVERS, račun-otpremnica, otpremnica ili bilo koji drugi službeni dokument DC-a korisnik preuzima svu odgovornost u trenutku isporuke robe od strane DC-a.

Sva roba koja se zaduži službenim dokumentom DC-a (otpremnica, račun-otpremnica, račun, revers i sl.) dužnost je kupca/korisnika usluge vratiti istu robu nakon prestanka korištenja usluge firmi Durocool d.o.o. na adresu sjedišta ili naznačenih poslovnica firme koje se nalaze na web stranici www.durocool.hr u protivnome firma zadržava pravo naplatiti naknadu štete u cijelosti za nevraćenu robu, naknadu štete za neiskorišteno posjedovanje uređaja od strane kupca/korisnika usluge DC-a kada se radi o aparatima za vodu, kavu, ambalažu soda vode, i drugu ambalažu ili uslugu koju DC pruža prema sporazumu ili ugovoru. Sve cijene usluga i roba nalaze se na sljedećoj poveznici: https://durocool.hr/cijenik-i-politika-nadoknade-vrijednosti/ .  

 1. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Dobavljač ili DC je odgovoran za robu-izvršenje usluge i snosi rizik za gubitak ili kvarenje robe sve do ugovorenog mjesta isporuke, odnosno ugradnje, bez obzira da li su troškovi transporta na teret Dobavljača/Durocool d.o.o./kupca ili ne. Dobavljač ili DC se obvezuje da je dostavljena roba ili izvršena usluga spremna za uporabu, da odgovara specifikaciji iz narudžbenice i dostavljene dokumentacije, da je u skladu s pravilima struke, zakonskim normama i propisima (sigurnost, higijena, bakteriološka kvaliteta i drugo), te da udovoljava normalnim zahtjevima u svezi uporabe, pouzdanosti i roka trajanja. Svako ne ispunjavanje ili nedostatak glede gore navedenog smatra se nedostatkom, neispravnošću ili manom. Ukoliko je nedostatak teže naravi, Dobavljač, DC ili kupac ima pravo poništiti narudžbu bez opomene i bilo kakvih rizika, zahtijevati od dobavljača, ili DC-a da nedostatak otkloni, zahtijevati zamjenu robe za ispravnu robu, zahtijevati novo izvršenje usluge zahtijevati isporuku po smanjenoj cijeni, zamijeni iste robe bez naknade ili zadržati plaćanje dospjelih obaveza do konačnog rješenja problema.

Kupac ili korisnik usluge, robe za svaki nedostatak proizvoda, mora odmah unutar 24 sata od primitka robe zatražiti popravak, ili zamijenu na teret dobavljača ili DC-a, uključivši demontažu i ponovnu montažu, ukoliko su potrebni. Osim toga, u slučaju bilo kakvog nedostatka, Dobavljač ili DC se obvezuje naknaditi štetu, u skladu sa zakonskim propisima, DC-u, kupcu ili korisniku usluga i svim trećim osobama koje su radi toga oštećene;

 • U što ne ulazi naknada štete za isporučene boce vode 18,9L, soda vode, i druga pakiranja vode (ambalaža) u slučaju curenja, puknuća, te nastale štete nakon preuzimanja sva odgovornost prelazi na kupca ili korisnika usluge za nastalu štetu ako nisu provjerili ambalažu prilikom preuzimanja i prijavili. Naknadna prijava curenja ili šteta nastala od istog ne može se smatrati odgovornost DC-a.

 

Certifikati i garancije dobavljača vrijede samo ukoliko ne ograničavaju prava Durocool d.o.o. i nisu u suprotnosti i sa važećim zakonskim propisima i pravilima i procedurama Durocool d.o.o.

 1. OBAVIJEST DOBAVLJAČA O NEDOSTACIMA

Durocool d.o.o. će o nedostacima ili manama, koje utvrdi prilikom preuzimanja, obavijestiti Dobavljača; Kupca; bez odgađanja (nakon tehničkog ispitivanja, laboratorijske ili druge analize). Potpisivanje dostavnice-otpremnice, računa od strane DC-a/Kupca ne znači i prihvaćanje stanja robe, čak ako Dobavljač u toj dostavnici-otpremnici-računu izjavljuje suprotno.

DC će o drugim, kasnije utvrđenim nedostacima (skriveni nedostaci), obavijestiti Dobavljača; Kupca; čim budu otkriveni.

Ukoliko Dobavljač/Kupac proglasi stečaj, likvidaciju i rasprodaju svoje imovine ili traži nagodbu sa svojim Dobavljačima ili odgodu plaćanja, ili se nad njim provodi postupak zapljene, DC poništiti će narudžbe koje su neizvršene ili samo djelomično izvršene. DC će o poništenju narudžbe obavijestiti Dobavljača/Kupca preporučenim pismom, e-mail porukom ili drugim načinom koji se može dokazati.

U slučaju više sile koja onemogućuje dostavu ove obavijesti, DC smatrat će takvu narudžbu raskinutom i zahtijevati će povrat već uplaćenih iznosa s pripadajućom zakonskom kamatom od dana kada je izvršena uplata prema Dobavljaču. U slučaju Kupca potraživanje neplaćenih, a izvršenih narudžbi.

 1. OSTALE ODREDBE

Tijekom izvršavanja narudžbe DC ima pravo vršiti kontrole opreme Dobavljača i njegovih podizvođača ili pod dobavljača. Dobavljač je obvezan prije upotrebe provjeriti sav materijal koji mu je DC posudila za izvršenje narudžbe i vratiti ga DC na njezin prvi zahtjev u stanju u kakvom je bio prilikom preuzimanja od strane dobavljača.

Projekti i tehnička rješenja osmišljeni od strane ili za DC vlasništvo su  DC-a i ne mogu se koristiti ili kopirati u korist trećih osoba. Autorska prava nad artiklima, proizvodima ili uslugama koji su realizirani za DC te pravo ponovne proizvodnje ili reprodukcije prenose se na DC bez ikakve zadrške, ograničenja ili naknade. DC privremeno dodjeljuje Dobavljaču/Kupcu pravo na korištenje marki koje pripadaju DC, a za realizaciju proizvoda ili usluga koji su naručeni.

Dobavljač/Kupac ne može, bez prethodnog odobrenja  DC-a dati trećim osobama pod licence za korištenje navedenih marki. Nakon izvršenja narudžbe prestaje pravo na upotrebu marki od strane Dobavljača/Kupca. Dobavljač je obvezan kod svake narudžbe tiskanog materijala ili proizvoda s tiskom podnijeti pokusni tisak na odobrenje DC.

Izvršavanje narudžbe DC za koje je potrebno: provjera i odobrenje pogona i procesa Dobavljača ili odobrenje uzorka, može uslijediti samo nakon svih relevantnih odobrenja prema zahtjevu i procedurama DC-a.

 1. BORBA PROTIV MITA I KORUPCIJE

 

 1. Dobavljač/Kupac je dužan poštovati sve zakone povezane s mitom i korupcijom koji se mogu primjenjivati na dobavljača/kupca ili Durocool d.o.o. a uključujući o zabrani podmićivanja u inozemstvu, Zakon o zabrani podmićivanja u skladu s EU zakonima i zakonima u Republici Hrvatskoj; te bez ograničenja općenitosti navedenog, dobavljač/kupac neće izravno ili neizravno, (i) izvršiti nijednu vrstu plaćanja niti dati išta vrijedno nijednoj privatnoj osobi ili radniku s namjerom da protuzakonito utječu na tu privatnu osobu ili inozemnog dužnosnika kako bi dobili ili zadržali posao ili neku drugu trgovačku prednost za ili u korist DC-a, a ili (ii) prihvatiti nijednu vrstu plaćanja niti išta vrijedno od nijedne privatne osobe ili inozemnog dužnosnika pri čemu je namjera davatelja da utječe na dobavljača/kupca da postupi protuzakonito.

 2. Dobavljač je suglasan voditi točne knjige i evidencije povezane s njegovim odnosom s DC i njegovim Posrednicima te su suglasni voditi popratnu dokumentaciju o troškovima svih trećih strana koji nastaju za ili u korist dobavljača te u vezi s [proizvodnjom, pakiranjem, distribucijom, marketingom i prodajom] [Proizvoda].

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1.1. U smislu zaštite osobnih podataka, pojmovi “Voditelj obrade”, “Izvršitelj obrade”, “Ispitanik“, “Osobni podaci”, “Povreda osobnih podataka” i “Obrada” imaju jednako značenje kao što je opisano u zakonodavstvu o zaštiti podataka.

1.2. Stranke se slažu da će svi osobni podaci dobiveni i obrađeni službenim dokumentima biti tretirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) i svih primjenjivih regulatornih zahtjeva vezanih uz obradu osobnih podataka i privatnosti.

1.3. Ukoliko dobavljač/kupac obrađuje osobne podatke za Durocool d.o.o. kao izvršitelj obrade, dobavljač/kupac će:

1.3.1. obraditi osobne podatke isključivo prema dokumentiranim uputama Durocool d.o.o., i kako je propisano službenim dokumentom, uključujući i prijenos osobnih podataka u treću državu izvan EU ili u međunarodne organizacije (osim ako djelovanje bez takvih uputa zahtijeva EU, država članica ili zakonodavstvo Republike Hrvatske, u kojem će slučaju

Dobavljač/Kupac, obavijestiti Durocool d.o.o. o tom zakonskom zahtjevu prije obrade, osim kada zakon zabranjuje takvo

obavještavanje);

1.3.2. biti općenito ovlašten za angažiranje drugog izvršitelja za obradu osobnih podataka (“podprocesor”), pod uvjetom da taj dobavljač udovoljava uvjetima iz članka 28. stavaka 2. i 4. GDPR-a;

1.3.3. obavijestiti Durocool d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja o bilo kakvom kršenju osobnih podataka te da obavijest o kršenju dostavi u roku od 24 sata od trenutka kada je Dobavljač/Kupac saznao za kršenje, a koja obavijest treba sadržavati informacije koje Durocool d.o.o. razumno zahtijeva da bi ispunio svoje

obveze sukladno pravilima o zaštiti osobnih podataka;

1.3.4. pomagati Durocool d.o.o. sukladno svojim obvezama prema člancima 32. do 36. GDPR-a uzimajući u obzir prirodu obrade i informacije dostupne Dobavljaču/Kupcu;

1.3.5. obustaviti obradu osobnih podataka po prestanku ili isteku službenih dokumenata i prema zahtijevu Durocool d.o.o./Kupca, te vratiti ili izbrisati sve kopije osobnih podataka koje obrađuje Dobavljač/DC osim ukoliko EU, država članica ili hrvatsko zakonodavstvo zahtijeva pohranu osobnih podataka (i to isključivo u zahtijevanom opsegu i za zahtijevano razdoblje)

1.3.6. odmah obavijestiti Durocool d.o.o. o svakoj komunikaciji od strane ispitanika u vezi sa obradom osobnih podataka ili bilo kojom drugom komunikacijom (uključujući i nadzorno tijelo) o osobnim podacima, a u vezi s obvezama Durocool d.o.o. vezano za propise o zaštiti osobnih podataka i uzimajući u obzir prirodu obrade; pomagati Durocool d.o.o. odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama, a u cilju ispunjavanja obveze koje ima Durocool d.o.o. prema ispitanicima u smislu odgovora na njihove zahtjeve za ostvarivanje prava navedenih u Poglavlju III GDPR -a; i

1.3.7. na zahtjev Durocool d.o.o. dostaviti sve informacije potrebne za dokazivanje sukladnosti s službenim dokumentima i člankom 28. GDPR-a te omogućiti i pomoći prilikom provođenja revizije i inspekcijskih pregleda izvršenih od strane Durocool d.o.o. ili revizora koji je ovlastio Durocool d.o.o.

1.3.8 Predmet i trajanje Obrade navedeni su u službenom dokumentu firme. Priroda i svrha Obrade u skladu s službenim dokumentom DC-a su korištenje podataka klijenata i / ili zaposlenika Durocool d.o.o. radi ispunjavanja Narudžbe. Vrsta osobnih podataka obrađenih prema narudžbi je ime i adresa korisnika i / ili zaposlenika. Kategorije subjekta podataka čiji se osobni podaci obrađuju temeljem narudžbenice, računa, otpremnice su kupci Durocool d.o.o., potrošači Durocool d.o.o., treće strane koje pružaju usluge Durocool d.o.o. i / ili zaposlenici Durocool d.o.o. Obveze i prava Durocool d.o.o. navedeni su u narudžbi-računu-otpremnici.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Eventualni spor glede izvršenja, valjanosti ili tumačenja ove narudžbe, dugovanja po računima rješavati će se sporazumno, a ako to ne uspije nadležan je sud prema sjedištu firme Durocool d.o.o.

Trebate više informacija?

Pošaljite nam svoj telefonski broj
i očekujte naš poziv.